doskoczynska.pl

kancelaria rzecznika patentowego
Anna Doskoczyńska-Groyecka

/

O Kancelarii


Kancelaria Rzecznika Patentowego została założona w 2009 roku przez Annę Doskoczyńską – Groyecką.

Anna Doskoczyńska – Groyecka jest magistrem inżynierem chemii po studiach odbytych na Politechnice Krakowskiej. Ochroną własności przemysłowej zajmuje się zawodowo od 1982 roku. Od roku 1989 jest polskim Rzecznikiem Patentowym (Nr wpisu na listę prowadzoną przez Urząd Patentowy RP: 2706). W roku 2004 nabyła uprawnienia Rzecznika Europejskiego (Nr wpisu: 145340) oraz Pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – Nr wpisu: 27481.

Zakres działalności Kancelarii Rzecznika Patentowego prowadzonej przez Annę Doskoczyńską - Groyecką

  • Postępowania sporne i odwoławcze przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - sprzeciwy od decyzji o udzieleniu ochrony, unieważnienia, wygaśnięcie praw
  • Zgłoszenia wynalazków w Polsce, w Europejskim Urzędzie Patentowym i w trybie procedury PCT (w j. polskim i j. angielskim); zgłoszenia o udzielenie SPC w Polsce
  • Zgłoszenia znaków towarowych w Polsce, za granicą na podstawie Porozumienia i Protokołu Madryckiego oraz Wspólnotowego Znaku Towarowego
  • Zgłoszenia wzorów użytkowych w Polsce
  • Zgłoszenia wzorów przemysłowych w Polsce i Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych
  • Pośrednictwo w uzyskiwaniu patentów, rejestracji towarowych i wzorów przemysłowych za granicą
  • Rozeznania (patenty, przemysłowe) znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe
  • Poradnictwo w sprawach IP

O Kancelarii

Kancelaria Rzecznika Patentowego została założona w 2009 roku przez Annę Doskoczyńską – Groyecką. więcej ...

Kontakt

Anna Doskoczyńska - Groyecka
Kancelaria Rzecznika Patentowego
31 - 525 Kraków, ul. Zaleskiego 9/4
Poland
więcej ...